VEU/ITV

Vysoko efektívne učenie/Integrované tematické vyučovanie

 
Vysoko efektívne učenie/ITV prináša do tried zmeny v troch oblastiach: 
- rozvíjanie učebných osnov,
 - vytváranie pozitívnej sociálnej klímy,
 - používanie efektívnych vyučovacích stratégií založených na spolupráci.
 
  Učenie
o V procese učenia sú zvýraznené sociálne, demokratické, všeľudské hodnoty. 
o Učenie je zmysluplné, prepojené so skutočným životom.
o Výchovno-vzdelávací proces poskytuje príležitosti pre možnosť výberu úloh, činností, aktivít vzhľadom na modality učenia. 
o V triede je vytvorená pokojná a priateľská atmosféra. 
o Zámerne sa rozvíja tvorivosť detí a ich sebaúcta. 
o Cielene sú rozvíjané sociálne a osobné kompetencie. 
o Dodržiavajú sa triedne pravidlá a dohody. o Uplatňuje sa spolupráca a kooperatívne učenie.
o Poskytuje sa osobná a vyvážená spätná väzba. Pri hodnotení sa zdôrazňuje dosahovanie osobného pokroku. 
o Organizácia vyučovania prebieha v rôznych formách (učebné bloky, hodiny, tematické dni, týždne a pod.). 
 
  Deti 
o Sú tvorivé, otvorene, kultivovane komunikujú, prejavujú kritické myslenie aj v kontakte s dospelými, vedia zaujať stanovisko. 
o Dokážu spolupracovať pre spoločný cieľ. 
o Sú motivované k celoživotnému učeniu. 
o Strach z neúspechu a zlyhania je výrazne nižší ako v tradičných triedach. 
 
  Prostredie 
o Pôsobí útulne, esteticky. 
o V triede je poriadok, veci a vybavenie triedy sú dobre zorganizované. 
o Obsahuje predmety z reálneho sveta, makety a ďalšie podnety k učeniu, téme, ktorá sa práve v triede vyučuje.
 
  Spolupráca s rodičmi 
o Neobmedzuje sa na informovanie o prospechu a správaní sa detí.
o Pravidelne sa uskutočňujú oslavy učenia s rodičmi. 
o Existujú možnosti konzultácií s učiteľmi. 
o Uskutočňujú sa spoločné aktivity pre deti, rodičov a učiteľov. 
 
  Učiteľ
o Správa sa k deťom láskavo a priateľsky.. 
o Modeluje svojím správaním životné zručnosti, ktoré u detí rozvíja. 
o Uplatňuje individuálny prístup k dieťaťu. 
o Absolvoval aspoň 40 hodín vzdelávania v metódach vysoko efektívneho učenia. 
o Neustále sa vzdeláva. 
o Zúčastňuje sa výmeny skúseností s kolegami.