Utorok

15.04.2014 20:17

PDA- Opakovanie učiva o ľudskom tele. Rozprávanie o srdci. DÚ- prečítať si strany 52-53 z učebnice.

SJL- Podstatné mená. Str. 73/prepísať si poučku , 74/2,3-písomne, DÚ- str. 74/5.

MAT- Prehlbovanie učiva: násobenie a delenie, počítanie so zátvorkami