Utorok pre Sašku, Viktorku a Sebastiána

25.03.2014 11:42

PDA- Hmat, prezentovanie projektu a praktické činnosti, stručné poznámky do zošita. Prečítať si z učebnice strany o zmysloch (42-47)

SJL- Precvičovanie a prehlbovanie učiva o vybraných slovách po "V". Opakovanie s Opkom Hopkom- prepísať to cvičenie, kde je potrebné usporiadať vety.

MAT- práca v PZ- str. 13/3,14/1 a 3,15/1 a 2,16/1,17/3,18/3, 19/2. DÚ- PZ str. 20/1,2