Štvrtok

03.04.2014 12:48

PDA- Preverovanie vedomosti o zmysloch

Čít- prečítať s porozumením článok Čo všetko sa pomestí do tých našich povestí. Písanie str. 7/1,2

VLA- Rozprávanie o starých veciach z minulosti. DÚ- napísať zopár starých vecí z domácnosti