STREDA

11.12.2013 19:35

MAT- úvod do násobenia. Pomenovanie jednotlivých členov pri násobení: činiteľ, činiteľ, súčin. Praktické príklady s násobením pomocou sčítania.

SJL- vybrané slová po "M". Slová MYKAŤ, ŽMÝKAŤ, HMÝRIŤ SA , uč. str. 35/ 13,14,15,16

Čít- čítanie s porozumením  z knihy o Pippi- čítame ďalšie dve strany