Pondelok

22.01.2018 10:18

SJ- Opakovanie učiva-príprava na polročné opakovanie- STREDA - Zopakovať abecedu, rozdelenie hlások, delenie slov na slabiky, vybrané slová, verš, rým, oznam, správa, inzerát, reklama, povesť, rozprávanie.

MAT- Opakovanie učiva- príprava na polročné opakovanie-UTOROK - rozklad čísel, porovnávanie čísel, usporiadanie čísel, sčítanie a odčítanie čísel /325+200, 980-50,.../ násobenie a delenie do 40, slovné úlohy, premena jednotiek a rysovanie priamok a úsečiek.

Čítanie- dočítanie článku - str 62.

Písanie- str. 36- 4 dolné riadky