RZ  22.9.2016

1 Rada rodičov schválila poplatky na šk. r. 2016/17 RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK: 20€  platí najstaršie dieťa v škole. Ďalšie dieťa neplatí.

2. POISTNÉ- za stratu vecí /dobrovoľné/ v KOOPERATÍVE-0,80€ /príp. násobky/-poistna hodnota do 66€. V prípade záujmu o poistenie doniesť poplatok do konca septembra.

  • 3. V najbližších dňoch je plánovaná odstávka školskej jedálne. O jej priebehu bude info na stránke školy. Deti budú dostávať balíčky, príp. je možné dieťa odhlásiť zo stravy.
  • 4. Školská psychologička bude k dispozícii pre žiakov aj rodičov v RELAX ROOM. Viac info bude na hlavnej stránke školy.
  • 5.  Vnútorný poriadok školy (aktualizovaný) nájdete na webkw tiredy  v sekcii MENU.
  • 6. Je objednaná učebnica s PZ na ANGLICKÝ JAZYK "TREE TOPS". Poplatok 11€ uhradiť čo najskôr tr.učiteľke.
  • 7. Učebnice: Výtvarná výchova, Informatická výchova, Náboženská výchova a  niekedy aj PZ z Matematiky budú zostávať v škole.
  • 8.Depozit za poškodený majetok v sume 1€ na žiaka bol uhradený hospodárke školy z triedneho fondu
  • 9. Vyplniť tlačivá 2x Informovaný súhlas- doniesť v pondelok do školy-kto neodovzdal priamo na RZ 
  • 10.Záujmové útvary (krúžky) sú vyvesené na nástenke v triede-záujem nahlásiť tr. uč. čo najskôr
  • 11. Poplatky ŠKD uhrádzať včas- vždy do 5. v mesiaci

INFORMÁCIE Z RZ

Dňa 28.4.2016 sa uskutočnilo triedne RZ.

Hlavné body prejednávané s rodičmi:

1. Voľby rodičov do Rady školy

2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v triede

3. . Odsúhlasenie objednania učebníc na matematiku (učebnica + 2 PZ)  a písanky k písmu CS pre 2. ročník

4. Informácia o vyučovaní Pravoslávneho náboženstva v budúcom školskom roku

5. Informácia o basketbale:   od 9.5. každý pondelok o 15.00 do konca roka vo veľkej telocvični zadarmo. Záujem nahlásiť čím skôr triednej učiteľke.

6. Informácia o pomoci škole v akejkoľvek forme

7. Poďakovanie rodičom za pomoc pri Kurze korčuľovania